Betingelser

Vores Betingelser

Pris
Alle priser er eksklusive moms.

Oplæg til samarbejder er gældende i 30 dage fra dags dato tilbud afsendes.

Designudkast af hjemmeside præsenteres, og du har som kunde derefter 15 arbejdsdage til at komme med eventuelle rettelser til opsætning eller grafik.

50% faktuereres upfront, og det resterende beløb faktureres når designoplæg er godkendt. LAZZAWEB kan først begynde ordren, når forudbetaling på 50% er modtaget.

LAZZAWEB kan først begynde programmerings-arbejdet når designet er 100% godkendt.

Såfremt kunden ikke har fremsat indsigelser til designudkastet inden de 15 arbejdsdage, da er det at betragte som værende godkendt og således vil LAZZAWEB fakturere de resterende 50%.

Ved SEO- og Google Ads samarbejder faktureres der forud for opstart, og løbende forud for hver måned. LAZZAWEB kan først begynde ordren, når forudbetaling er indbetalt.

Support
Ved tilkøb af serviceaftale til hjemmeside/webshop er der som udgangspunkt ubegrænset support indenfor rimeligheds grænse.

Ved SEO- og Google Ads samarbejder er der ubegrænset e-mail support og som udgangspunkt mulighed for op til 30 minutters telefonisk support pr. måned.

Betaling
Bankoverførsel maksimalt 8 dage netto.

Såfremt en faktura ikke betales til forfaldsdag (hvilket fremgår af selve fakturaen), da tilskrives der rente med 1,5% pr. måned af det skyldige beløb. Undlader kunden at betale en faktura rettidigt tilskrives der renter i henhold til renteloven. LAZZAWEB fastholder dette krav.

Levering
LAZZAWEB leverer serviceydelser senest til den oplyste leveringstid på opgaven. LAZZAWEB forholder sig ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Skulle forsinket levering opstå, så informeres kunden om det straks med årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Aftalens indgåelse
Aftalen mellem LAZZAWEB og kunden træder i kraft mundtlig som ved besvarelse af e-mail med accept.

Kunden forpligter sig til at opgive korrekte oplysninger. LAZZAWEB behandler alle oplysninger om kunden fortroligt. LAZZAWEB er kun berettiget til at udlevere oplysninger såfremt offentlig instans under dansk lov kræver det (evt. misbrug af internettet). LAZZAWEB er kun berettiget til at vidergive oplysninger til krævende navnemyndigheder (evt. DK-Hostmaster etc).

Ansvar
Kunden har det fulde ansvar for siden ift. brug, når hjemmesiden er blevet overdraget. LAZZAWEB fritstilles fra ethvert ansvar relateret til den pågældende hjemmeside. Data og/eller materiale LAZZAWEB modtager fre Kunden, må ikke krænke nogen immaterielle rettigheder, herunder varemærkerettighe- der m.v.

Ansvarsfraskrivelse
Al webhotel (serverhosting) til lagring af produkter leveres af Cloud eller Blackhost, som er de ansvarlige der varetager driften af LAZZAWEB’S servere. Kunden kan derfor ikke drage LAZZAWEB ansvarlig for oppetid samt sikkerhed omkring driften. LAZZAWEB fraskriver sig forhold der ligger uden for LAZZAWEB kontrol. (force-majeure forhold)

LAZZAWEB er ikke ansvarlig for skade eller mangler i et samarbejdes gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. LAZZAWEB er således fritaget for ethvert ansvar over for kunden.

LAZZAWEB fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter LAZZAWEB ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.

Serviceaftale/Hosting/Supportaftale
Ved aftale om webhosting- og/eller supportaftale hos LAZZAWEB, giver det kunden mulighed og ret til at få support indenfor den aftalte periode.

Opsigelse
Serviceaftale forlænges automatisk til samme aftale, såfremt der ikke finder en skriftlig opsigelse sted 1 måned før udløb.

SEO- og Google Ads samarbejder er altid uopsigelige for begge parter de første 6 måneder efter annonceringsstart, medmindre andet er aftalt. Dette er tilfældet da de første 3 måneder af samarbejdet anses for ”implementeringsfase” og de næste 3 måneder anses for ”optimering og performance-fase”.

Efter de 6 måneder kan der aftales et evalueringsmøde mellem parterne. På dette møde har begge parter mulighed for at opsige nærværende samarbejdsaftale uden varsel. Såfremt ingen parter opsiger efter 6 måneder fortsætter nærværende samarbejdsaftale, og opsigelse går til løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal sendes skriftligt eller på EMAIL.

Hvis kunden opsiger samarbejdet i løbet af bindingsperioden, er kunden forpligtet til at betale det fulde samlet beløb for udført arbejde og for det aftalte arbejde for den fulde bindingsperiode upfront.

Ved opsigelse/annullering af indgået aftale af hjemmeside/webshop samarbejde – uanset årsagen – vil der ske en fakturering på 50% cancellation fee af det fulde beløb.

LAZZAWEB kan som leverandør til enhver tid opsige et samarbejde d.d. med øjeblikkelig virkning.

Misligholdelse
Kunden er erstatningsansvarlig overfor LAZZAWEB efter dansk rets regler ved misligholdelse. Det er kundens ansvar at sidens indhold ikke krænker tredjepart eller gældende lovgivning. Kunden har ansvar for at hjemmesiden benyttes lovligt.

Rettelse af denne skrivelse
På ethvert tidspunkt kan LAZZAWEB redigere oplysningerne som fremgår af denne skrivelse. Det opfordres derfor at du fra tid til anden checker for at sikre at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

Behandling af oplysninger
Kunde og LAZZAWEB forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, herunder etisk opførsel på nettet. Og at man ikke krænker tredjeparts navne, varemærkerettigheder, gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder.

LAZZAWEB behandler alle oplysninger som værende fortrolige og vil kun udlevere fortrolige oplysninger til tredjepart i henhold til lov eller retskendelse. Ved accept af alle aftaler med LAZZAWEB, accepterer man at kan blive brugt som reference på LAZZAWEB’s hjemmeside og i markedsføring.

Tvister
Enhver tvist der måtte opstå skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Aalborg ret som første instans.

5 stjerner på Trustpilot
  • Omtalt i

  • Danmarks Radio (DR)
  • EY
  • Ivækst
  • Børsen
  • Nordjyske